Офіційний сайт Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Кафедра комп'ютерних систем і технологій

 

Анотації дисциплін спеціалізації на 2020 - 2021 навчальний рік

  

"ДС №4. "Основи квантової інформатики"

напрям підготовки: "комп'ютерна інженерія"

Викладач: доцент Коренкова Ганна Валентинівна

В курсі «Квантова інформатика» розглядаються загальні закономірності передачі, зберігання та перетворення інформації в системах, які підпорядковуються законам квантової механіки. Основною метою курсу є ознайомлення слухача з основами квантової обробки інформації, квантової комунікації та роботою квантових комп’ютерів.

Перелік тем:

Тема 1. Вступ в квантову механіку.
Постулати квантової механіки.. Простір станів. Квантові виміри. Відмінності квантових станів.

Тема 2. Квантові розрахунки.
Квантові біти. Однокубітні елементи. Багатокубітні елементи.

Тема 3. Квантові алгоритми. Ефективні квантові алгоритми. Класифікація квантових алгоритмів.

Тема 4. Експериментальна обробка квантової інформації.

Тема 5. Квантові комп’ютери.
Гармонічний осцилятор як модель квантового комп’ютера. Квантовий комп’ютер на оптичних фотонах. Інші варіанти реалізації.

  

ДС "Основи мехатроніки та робототехніки"

напрям підготовки: "комп'ютерна інженерія"

ст. викладач Берков Юрій Миколайович

Робототехнічні та мехатронні комплекси нині є однією з важливих складових сучасних автоматизованих виробництв.

Метою навчальної дисципліни є вивчення основ мехатроніки і робототехніки, що об'єднують механізми прецизійної механіки з електронними, електротехнічними і комп'ютерними компонентами для проектування якісно нових модулів, систем та робототехнічних комплексів, розробка апаратно-програмного забезпечення для них.

Перелік тем:

Тема 1. Вступ до мехатроніки.
Основні поняття і визначення. Історія становлення мехатроніки. Області використання мехатронних систем (МС), їх загальна класифікація, перспективи розвитку.

Тема 2. Структура та принципи побудови мехатронних систем.
Загальна структура мехатронних систем. Принципи побудови і функціонування МС. Мехатронний підхід до проектування машин з комп'ютерним управлінням. Будова, класифікація та призначення мехатронних модулів.

Тема 3. Сенсори мехатронних модулів і систем.
Давачі мехатронних систем. Класифікація та основні характеристики. Види давачів та принцип їх роботи.

Тема 4. Приводи мехатронних систем.
Вимоги до приводів. Класифікація приводів мехатронних пристроїв та роботів. Пневматичні, гідравлічні, електромеханічні та комбіновані приводи.

Тема 5. Електропривод постійного і змінного струму.
Колекторний та кроковий електроприводи. Сервоприводи. Електропривод змінного струму. Частотне керування асинхронним двигуном. Електро-механічні модулі руху.

Тема 6. Мікропроцесорні пристрої у мехатронних системах.
Основні характеристики та функціональні можливості мікроконтролерів. Програмовані логічні контролери в промислових МС і роботизованих комплексах. Застосування комп'ютерів у МС.

Тема 7. Інтерфейси зв'язку.
Передача даних між мехатронними пристроями. Послідовні інтерфейси RS-232, RS-485, RS-422. Безпровідні мережі. Застосування Wi-Fi та Bluetooth. Перевірка наявності помилок в отриманих даних.

Тема 8. Системи управління мехатронними об'єктами.
Ієрархія управління в мехатронних системах. Проектування систем управління мехатронними об'єктами.

Тема 9. Інтелектуальні мехатронні системи.
Інтелектуальні методи управління. Інтелектуальне управління мехатронними системами на основі нечіткої логіки та нейронних мереж.

Тема 10. Промислові роботи.
Призначення та області застосування роботів та робототехнічних систем. Структура, класифікація і технічні характеристики промислових роботів (ПР).

Тема 11. Маніпулятори та сенсорні системи роботів.
Структура та основні характеристики маніпуляторів ПР. Ступені свободи маніпуляторів. Пряма й обернена задача кінематики. Сенсорні системи ПР.

Тема 12. Управління промисловими роботами.
Особливості систем автоматичного управління роботами. Програмне управління промисловими роботами. Засоби розробки програмного забезпечення мехатронних модулів і ПР.

Теми лабораторних занять:

 1. Основи програмування в середовищі Arduino IDE. Вивчення роботи з вхідними та вихідними дискретними сигналами
 2. Організація зчитування сигналів з давачів
 3. Використання акселерометра-гіроскопа
 4. Реалізація програмного керування двигуном постійного струму
 5. Дослідження роботи сервоприводів та реалізація циклограми
 6. Дослідження роботи маніпулятора з дистанційним управлінням
 7. Реалізація захисту і блокування роботи маніпулятора при виявленні перешкод
 8. Розроблення програмного забезпечення роботизованої ділянки
 9. Використання мережевих інтерфейсів
 10. Програмування оберненої задачі кінематики для маніпулятора

  

ДС №3. "PHP-програмування в Web-технологіях"

напрям підготовки: "комп'ютерна інженерія"
курс: 3;
лекцій: 18 годин,
лабораторних занять: 18 годин,
форма контролю: екзамен, 5,9 години.
усього: 43,9 годин.

Викладач: доцент Якимчук Володимир Іванович

У спецкурсі розглядаються основи скриптової мови програмування PHP та її застосування для додаткових модулів розробки у сучасних Web-технологіях: створення динамічних інтерактивних web-сторінок і сайтів. Скриптами здійснюється, зокрема, взаємодія сайтів з СУБД MySQL, MySQLi, SQLite, PostgreSQL, Oracle (OCI8), Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, ODBC та багатьма іншими. Мова PHP входить до системного програмного забезпечення для створення та хостингу web-сайтів (Linux, Apache, MySQL). В 2016 р. PHP знаходився на 6 місці серед мов програмування.

Модулі вивчення програми

 • Встановлення і налаштування локального сервера OpenServer.
 • Налаштування PHP.
 • Синтаксис: типи, змінні, константи.
 • Оператори і керуючі конструкції.
 • Цикли for, while, do-while, for each.
 • Робота з web-формами.
 • HTTP-методи запитів.
 • Перевірка переданих значень.
 • Практична робота зі сценаріями PHP.
  Розглядаются програми, які де-факто є міжнародними стандартами у цьому класі програмного забезпечення: Adobe Dreamveawer, Emmet, Brackets, Microsoft Visual Code, та CMS WordPress.

  

"ДС №5. "Інженерна комп'ютерна графіка САПР"

напрям підготовки: "комп'ютерна інженерія"
курс: 4;
студентів:
лекцій: 18 год.
лабораторних занять: 18 годин,
форма контролю: залік, 2 години.
контрольних/модульних робіт: 6 год.
усього: 36 годин.

Викладач: доцент Якимчук Володимир Іванович

  

У спецкурсі розглядаються принципи і сучасне програмне забезпечення систем автоматизованого проектування (САПР) і комп'ютерного моделювання:

 • принципи розробки двовимірних і тривимірних моделей,
 • основи створення їх збірок, модулів, відповідних креслень та анімованих моделей,
 • підготовка відповідної документації у форматах *.pdf і *.chm.

Розглядаются програми, які понад 20 років де-факто є міжнародними стандартами у цьому класі програмного забезпечення: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Dassault Systems SolidWorks. Розгляд проводиться відповідно до стандартів ГОСТ і ДСТУ.

Модулі вивчення програм:

 • Встановлення програм, їх інтерфейси і налаштування, робочі простори користувачів.
 • Створення і редагування 2D- i 3D-об'єктів. Робочі шари користувачів.
 • Блоки і збірки об'єктів. Задання властивостей матеріалів.
 • Створення анімованих тривимірних моделей для ілюстрації їх роботи.
 • Робота з текстом. Підготовка і друкування креслень і документації.
 • Друкування тривимірних моделей на 3D-принтері.

  

web-master: v.jakimchuk@gmail.com